Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

UCHWAŁA Nr 202/443/10 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinach: ochrona środowiska i ekologia.

Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z póź. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), art. 400A ust. 29 i 32 i 403 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska oraz Uchwały Nr XXIII/227/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Wielickiego na rok 2010, Zarząd Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje

§ 1 1. Z budżetu Powiatu Wielickiego przeznacza się dotację celową na dofinansowanie zadań publicznych z dziedzin: ochrona środowiska i ekologia zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
3. Komisja konkursowa ds. oceny formalnej i merytorycznej zaopiniowała przedstawione oferty i swoje stanowisko przedstawiła w protokole z posiedzenia, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2010 r. – załącznik nr 2 do uchwały

§ 2

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Wielickiego

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wielickiemu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
do projektu
Uchwały
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: ochrona środowiska i ekologia.

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2010 r. z udziałem organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinach: ochrona środowiska i ekologia jest efektem przyjętej uchwały nr XXXII/227/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2009 r. dotyczącej przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie w zakresie zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz załącznika do uchwały nr 197/422/10 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2010 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zlecanie zadań odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 95, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustanowiony Regulamin konkursu, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego o ogłoszeniu konkursu.
Zarząd Powiatu Wielickiego na realizację zadań publicznych w 2010 r. w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii przeznaczył łączną kwotę 48 750,00 zł.

Na konkurs wpłynęły 3 oferty na łączną kwotę wnioskowanej dotacji: w wysokości 38 262,00 zł – załącznik nr 1 do uchwały

Komisja konkursowa zaopiniowała złożone oferty na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2010 r. r. – załącznik nr 2 do uchwały.


Wykaz ofert dofinansowanych z Powiatu Wielickiego w otwartym konkursie ofert z dziedziny: ochrona środowiska i ekologia w 2010r.

  • Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie – „Ochrona pszczoły miodnej” – przyznana dotacja ogółem 20 262,00 zł, w tym:
    a. Koło pszczelarzy w Wieliczce – 7 410,00 zł
    b. Koło pszczelarzy w Niepołomicach - 11 784,00 zł
    c. Koło pszczelarzy w Kłaju 1 068,00 zł;
  • Koło Łowieckie „Żubr” w Niepołomicach – Budowa urządzeń przeznaczonych do dokarmiania zwierząt dziko żyjących w okresie zimowym oraz zakup paszy - przyznana dotacja 3 000,00 zł;
  • Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie – Zarybianie zbiornika wodnego w Brzegach zanikającymi gatunkami ryb”- przyznana dotacja 15 000,00 zł;
Wieliczka, dnia 24 sierpnia 2010r.

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: