Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Ogłoszono konkurs FIO 2010

Ogłoszono konkurs FIO 2010

Organizacje pozarządowe, tzw. organizacje kościelne i spółdzielnie socjalne mogą starać się o dofinansowanie projektów w konkursie ofert w ramach czterech priorytetów Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Termin składania ofert: 15 lutego 2010.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. dalej UDPP,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1) UDPP

oraz

- spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),
do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

W roku 2009, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 850 projektów na kwotę 60 317 125,75 zł (11 dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania w kwocie ok. 590 000,00 zł).

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2010 wynosi 60.000.000,00 zł, w tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.
Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2010 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2009 r. i wynoszą ok. 39.932.000,00 zł.
Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

 1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
 2. Maksymalny czas realizacji projektu: - projekty realizowane w 2010 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
  - projekty realizowane w latach 2010-2011, tzw. projekty „dwuletnie": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
 3. Uprawniony podmiot może złożyć 1 wniosek w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór wniosków na cztery Priorytety łącznie.
 4. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: - dla projektów "jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów "jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
  - dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
 5. Wymagany wkład własny:
  wartość dotacji% wartości projektuśrodki własne niefinansowe / finansowe
  10 tys. zł do 40 tys. zł10%środki własne niefinansowe lub finansowe
  ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł10%środki własne finansowe
  ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł20%środki własne finansowe
 6. Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2010 r. do 15 lutego 2010 r.
 7. Składanie ofert:
  W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej wypełniony w generatorze wniosków oraz wniosek w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyć wymagany załącznik. Generator wniosków jest dostępny na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 15 lutego 2010r. Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz z wymaganym załącznikiem (każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikiem) należy wysłać pocztą do dnia 15 lutego 2010 r. na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.
  Wnioski należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:
  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Kopernika 36/40
  00-924 Warszawa
  z dopiskiem: PO FIO 2010
 8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:
  Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku, dostępnym na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl lub http://www.crzl.gov.pl
 9. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku. Informacje szczegółowe na temat Programu FIO będzie można uzyskać w terminach naboru wniosków wyłącznie pod numerem telefonu (022) 661 14 02, w godz. 10:00-14:00, lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
 10. Terminy i kryteria stosowane przy ocenie wniosków: Wszystkie złożone za pośrednictwem generatora we wskazanym terminie wnioski zostaną ocenione formalnie. Następnie wnioski zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.
 11. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 czerwca 2010 r.
 12. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl oraz http://www.crzl.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: