Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Wrzesień 2023 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Niebezpieczne odpady

Niebezpieczne odpady

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uregulowania stanu prawnego w zakresie wytwarzania odpadów medycznych przez jednostki służby zdrowia, Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje, iż stosownie do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) wytwórcy odpadów, którzy wytwarzają na terenie powiatu wielickiego odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie (tj. do 100 kg/rok), są zobowiązani do przedłożenia staroście wielickiemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Informacja powinna zawierać wymogi art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach, to jest wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów (do określenia danego rodzaju odpadu należy skorzystać z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206).
W dalszej części powinno znaleźć się określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, informacje wskazujące na sposoby negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko, opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowania odpadów. Ważne dla omawianej tematyki pozostają zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi z dnia 23 sierpnia 2007r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1153).
W zakresie magazynowania odpadów należy zachować warunki określone w art. 63 ustawy o odpadach, to jest: magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadać odpadów ma tytuł prawny, miejsce magazynowania nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiana, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowań tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat, odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku, okresy magazynowania odpadów, o których mowa w ust. 3 i 4, liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Jeżeli wytwórca odpadów wytwarza na terenie powiatu wielickiego odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg (tj. powyżej 100 kg) rocznie, wówczas zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), jest zobowiązany do uzyskania decyzji Starosty Wielickiego zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Formularze do pobrania: wniosek o przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach zatwierdzenie programu gospodarki odpadami.

BP

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: