Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Tryb pozakonkursowy

Tryb pozakonkursowy

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2 „Rocznego Programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2017 rok”.

W dniu 27 lutego 2017 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o możliwości ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wielickiego w trybie art. 19 a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb pozakonkursowy) głównie w dziedzinach: 1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (nauka, edukacja, oświata i wychowanie); 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym w 2017 roku wraz z pismem przewodnim o dofinansowanie wnioskowanego zadania w tym trybie, powinny być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma od dnia 1 marca 2017 roku. UWAGA: ze względu na konieczność dotrzymania ustawowych terminów, termin realizacji wnioskowanego zadania może rozpoczynać się najwcześniej 30 dni od daty złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Przy konstruowaniu kosztorysu, w składanym wniosku, należy stosować zasadny obowiązujące w regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2017 roku. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Zarząd Powiatu Wielickiego w trybie art. 19 a ww. ustawy nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez uprawnione ustawowo podmioty. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Wielickiego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustaw, uznając celowość realizacji zadania, może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wnioskowanego zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Procedura rozpatrzenia złożonego wniosku (oferty) w trybie pozakonkursowym przedstawia się następująco: 1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Zarząd Powiatu Wielickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce; 3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce. 2. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie 7–dniowego terminu, Zarząd Powiatu Wielickiego w przypadku baraku zgłoszonych uwag lub uznając ich nieważność, niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie finansowe realizacji wnioskowanego zadania. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu Wielickiego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł. Oferta Sprawozdanie

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: