Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Listopad 2023 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Informacja o wynikach konsultacji „Rocznego programu współpracy z NGO na 2016rok

Informacja o wynikach konsultacji „Rocznego programu współpracy z NGO na 2016rok

Informacja o wynikach konsultacji przeprowadzonych w okresie 17 sierpnia 2015 r. – 16 września 2015 r. W okresie od 17 sierpnia 2015 r. do 16 września 2015 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2016 rok”.

Konsultacje skierowane były do środowiska organizacji pozarządowych i podmiotów skazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/237/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wykorzystane następujące formy konsultacji: 1. publikacja projektu 1) na portalu internetowym wielickich organizacji pozarządowych w zakładce AKTUALNOŚCI: http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id =1720; 2) na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE: http://www.wieliczka.pl/new/index.php?ram=s&id=54; 3) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wielickiego: http://bip.malopolska.pl/spwieliczka/Article/get/id,1096033.html, 4) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce. 2. dwukrotne tj. 17 sierpnia br. i 26 sierpnia br. przesłanie projektu Programu Współpracy drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych, których adresy znajdują się w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce z zaproszeniem do składania uwag, 3. przedyskutowanie projektu Programu Współpracy podczas zorganizowanego z organizacjami pozarządowymi spotkania konsultacyjnego w Starostwie Powiatowym w Wieliczce w dniu 31 sierpnia 2015 roku: http://ngo.powiatwielicki.pl/index.php?ram=show_news&id=1734. Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy wpłynęły uwagi od Wielickiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz o Zarządu Rejonowego PCK w Wieliczce. Zestawienie zgłoszonych uwag: 1. uzupełnienie zadań priorytetowych Powiatu Wielickiego o „włączenie organizacji pozarządowych z terenu powiatu wielickiego do współorganizacji Światowych Dni Młodzieży 2016” , 2. zwiększenie – w związku z ust. 1 - środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach realizacji zadań publicznych wymienionych w § 8 ust. 3 pkt 1-4 o dodatkowe 50 000,00 z jednoczesnym zmniejszeniem środków przeznaczonych na dotacje na projekty mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach, 3. zniesienie bariery ograniczającej wysokość wnioskowanej dotacji do kwoty 6 000,00 zł. Zdaniem Wnioskodawcy bariera ta uniemożliwia organizacjom pozarządowym realizację ambitnych przedsięwzięć. Zgłoszone uwagi zostały przedstawione Zarządowi Powiatu Wielickiego. Uwagi zostały zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Wielickiego negatywnie: Ad. 1 rozszerzenie zadań priorytetowych o zadanie proponowane przez Wnioskodawcę (wspieranie działalności religijnej) nie obejmuje dziedziny ani sfery zadań publicznych określonych w art. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, Ad. 2 dofinansowanie wnioskowanego zadania nie jest możliwe, tym bardziej, że dotacje przeznaczone na projekty mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach są przyznawane na podstawie ustawy o sporcie, która w art. 28 wyraź nie wskazuje cele, na jakie dotacje te mogą zostać przeznaczone, Ad. 3. wskazana przez Wnioskodawcę bariera wysokości dotacji, o jaka może starać się organizacja pozarządowa nie została zawarta w Rocznym programie. Zapis taki znajdował się w ogłoszeniu (regulaminie) otwartych konkursów ofert, ale w żaden sposób nie ograniczał on realizacji ambitnych przedsięwzięć organizacji pozarządowych. Wymaga on jedynie większego zaangażowania środków własnych organizacji (dofinansowanie zadań z udzieleniem częściowego dofinansowania a nie powierzanie realizacji zadań z całkowitą refundacją poniesionych kosztów) lub umiejętnego łączenia środków (dotacji) z różnych źródeł publicznych lub środków od sponsorów. ESZ.0023.2.2015 Załącznik do informacji o wynikach konsultacji przeprowadzonych w okresie 17 sierpnia 2015 r. – 16 września 2015 r. PROTOKÓŁ 31 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Wieliczce odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach trwających konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2016 rok”. W spotkaniu wzięło udział 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wielickiego: - Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Oddział w Wieliczce, - Stowarzyszenie Przyjaciół przy ŚDS „Jesteśmy” w Tomaszkowicach, - Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki, - Stowarzyszenie „Moje Krzyszkowice”, - Stowarzyszenie Cór Camerata” , - Stowarzyszenie Dom dla kultury (Wieliczka). Podczas spotkania nie padły wnioski i uwagi do przedstawionego projektu dokumentu. Mimo niewielkiej frekwencji, przedstawiciele trzeciego sektora poruszyli wiele tematów i problemów, z którymi borykają się organizacje pozarządowe. Jedną z przedstawionych propozycji zacieśnienia i pogłębienia współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi było zorganizowanie w przyszłym roku we współpracy z Gminą Wieliczka kolarskiej imprezy obejmującej swoim zasięgiem wszystkie gminy na terenie naszego powiatu. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z zadowoleniem przyjęli informację o przeznaczeniu w 2016 roku kwoty 30 000,00 zł w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Uznanie wzbudził fakt, że jest to kolejna inicjatywa zwiększająca współpracę finansową Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi (w 2015 roku o 30 000,00 zł zwiększeniu uległa kwota w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury narodowej, regionalnej, tradycji. Przedstawiciele trzeciego sektora wyrazili uznanie do praktyki Wydziału Edukacji Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce polegającej na umieszczaniu na portalu organizacji pozarządowych oraz przesyłania na ich maile informacji o możliwości aplikowania o środki finansowe w innych źródłach publicznych i prywatnych oraz różnorodnych informacji przydatnych w działalności trzeciego sektora. Jednocześnie, wyrazili ubolewanie, że na spotkaniu mającym na celu ustalenie propozycji współpracy organizacji pozarządowych z władzami Powiatu Wielickiego, trzeci sektor jest reprezentowany w tak znikomej ilości. Wieliczka, dnia 03.09.2015 r.

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: