Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o podjęciu decyzji o dofinansowaniu

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o podjęciu decyzji o dofinansowaniu

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje, że na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536) podjął w dniu 12 czerwca 2014 roku decyzję o przeznaczeniu kwoty 5 467,00 00 zł dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury i tradycji narodowej (regionalnej) w trybie pozakonkursowym tj.: 1. Na podstawie art. 19a ustawy , Zarząd Powiatu Wielickiego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy uznając celowość realizacji zadania, może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wnioskowanego zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł; 2) zadanie publiczne powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 2. Z uwagi na konieczność dotrzymania terminów wymaganych w art. 19 a ustawy w sprawie rozpatrzenia oferty i przygotowania umowy – wnioskowane zadanie może rozpoczynać się nie wcześniej niż 30 dni od pierwszego dnia wskazanego w ofercie , jako data rozpoczęcia wnioskowanego zadania). 3. Dofinansowanie zadań będzie miało miejsce do wyczerpania przeznaczonych na ten celów środków finansowych. 4. Oferty na realizację zadania wraz z pismem przewodnim, w którym wskazana zostanie podstawa prawna uprawniająca do rozpatrzenia wniosku w tym trybie (tj. tryb pozakonkursowy/ art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz z wymaganym załącznikiem tj. aktualnym wyciągiem z KRS/ewidencji stowarzyszeń, fundacji lub z innego równoważnego rejestru/ewidencji należy złożyć na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Wieliczce. UWAGA! Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. W 2014 roku do stosowania trybu pozakonkursowego stosowane są formularze oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania (stosowane do otwartego konkursu ofert na 2014 rok) stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Procedura rozpatrzenia wniosku: 1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Zarząd Powiatu Wielickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce; 3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce. 2. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie 7–dniowego terminu, Zarząd Powiatu Wielickiego po pozytywnym rozpatrzeniu ewentualnych uwag, niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. OFERTA DO POBRANIA

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: