Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Grudzień 2022 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wi

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wi

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje, że zgodnie z „Rocznym programem współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Wielickiego na 2014 rok”podjął w dniu 23 stycznia 2014 roku decyzję oprzeznaczeniu od dnia 3 lutego br. kwoty 25 000, 00 zł na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wielickiego przez organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie pozakonkursowym w dziedzinach wskazanych jako zadania priorytetowe Powiatu Wielickiego w „Rocznym programie współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje, że zgodnie z „Rocznym programem współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Wielickiego na 2014 rok”podjął w dniu 23 stycznia 2014 roku decyzję oprzeznaczeniu od dnia 3 lutego br. kwoty 25 000, 00 zł na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wielickiego przez organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie pozakonkursowym w dziedzinach wskazanych jako zadania priorytetowe Powiatu Wielickiego w „Rocznym programie współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok” : 1. upowszechnianie kultury 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Oferty na realizację zadania wraz z pismem przewodnim, w którym wskazana zostanie podstawa prawna uprawniająca do rozpatrzenia wniosku w tym trybie (tryb pozakonkursowy/ art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz z wymaganym załącznikiem tj. aktualnym wyciągiem z KRS/ewidencji stowarzyszeń, fundacji lub z innego równoważnego rejestru/ewidencji należy złożyć na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Wieliczce z uwzględnieniem wymienionych poniżej formalności. Na podstawie art. 19a ustawy[1], Zarząd Powiatu Wielickiego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy uznając celowość realizacji zadania, może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wnioskowanego zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł; 2) zadanie publiczne powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu Wielickiego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000, 00 zł. Z uwagi na konieczność dotrzymania terminów wymaganych w art. 19 a ustawy[2] w sprawie rozpatrzenia oferty i przygotowania umowy – wnioskowane zadanie może rozpoczynać się nie wcześniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia wskazanego w ofercie wnioskowanego zadania). 4. Dofinansowanie zadań będzie miało miejsce do wyczerpania przeznaczonych na ten celów środków finansowych. UWAGA! Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. W 2014 roku do stosowania trybu pozakonkursowego stosowane są formularze oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania (stosowane do otwartego konkursu ofert na 2014 rok) stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Procedura rozpatrzenia wniosku: W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Zarząd Powiatu Wielickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce; 3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie 7–dniowego terminu, Zarząd Powiatu Wielickiego po pozytywnym rozpatrzeniu ewentualnych uwag, niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. [1] Tamże. [2] ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536). czytaj więcej

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: