Zamknij X
   

Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Październik 2021 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Ogłoszenie trybu pozakonkursowego

Ogłoszenie trybu pozakonkursowego

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje, że zgodnie z „Rocznym programem współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Wielickiego na 2012 rok” podjął decyzję o przeznaczeniu na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wielickiego przez organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w ary. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r. w trybie pozakonkursowym kwotę 25 000,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadań odbędzie się zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zmian.). WAŻNE: 1. Podstawą wszczęcia tego trybu jest złożenie oferty (wraz z wymienionymi w niej załącznikami). 2. Do oferty powinno być dołączone pismo przewodnie, w którym organizacja pozarządowa zwraca się z prośbą o rozpatrzenie oferty i udzielenie dotacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3. Ze względu na terminy ustawowe, termin realizacji zadania może się rozpocząć nie wcześniej niż 30 dni, od daty złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Końcowym dniem realizacji zadania może być 15 grudzień 2012 r. (zadanie można zakończyć wcześniej). Art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł; 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 2. uchylony 3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. 4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do umowy. 6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. 7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

 

Dodaj komentarz

Treść:

Twój podpis: