Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Luty 2023 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Regulamin Zarządu Powiatu Wielickiego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Zarządu Powiatu określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu Powiatu, w tym zasady wykonywania uchwał Rady Powiatu oraz podejmowania uchwał przez Zarząd Powiatu.

§ 2

Zarząd jako organ wykonawczy Powiatu działa z zachowaniem zasady kolegialności. Ograniczenie kolegialności w działaniu Zarządu dopuszczalne jest jedynie w przypadkach określonych w ustawach.

II. Organizacja wewnętrzna Zarządu

§ 3

W skład Zarządu wchodzą:
1) Starosta, który jest Przewodniczącym Zarządu,
2) Wicestarosta,
3) Pozostali członkowie Zarządu.

§ 4

1. Do zadań Starosty, jako Przewodniczącego Zarządu należy:
    1) organizowanie pracy Zarządu,
    2) przewodniczenie obradom Zarządu,
    3) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz.
2. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje:
    1) przedstawienie porządku obrad,
    2) określenie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,
    3) przedstawienie materiałów do porządku obrad,
    4) zapewnienie obsługi i posiedzenia Zarządu.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
    1) referowanie spraw objętych porządkiem obrad lub wyznaczenie innych
      członków Zarządu do zreferowania takich spraw,
    2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami
      porządku obrad,
    3) ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji,
    4) zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz obejmuje:
    1) przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu,     2) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu,     3) reprezentowanie Zarządu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, o ile przepisy prawa lub uchwała Rady Powiatu lub Zarządu nie stanowi inaczej.

§ 5

 1. Do obowiązków Wicestarosty należy podejmowanie czynności określonych w § 5 na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Starostę, albo w przypadku konieczności podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań pod nieobecność Starosty, oraz w razie braku możliwości działania Starosty.
 2. Konieczność podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia w formie uchwały Zarządu lub Rady Powiatu.

§ 6

Starosta określa szczegółowy zakres zadań dla Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.

§ 7

Do obowiązków członków Zarządu należy:

 1. czynny udział w posiedzeniach Zarządu,
 2. realizacja zadań wynikających z uchwał Zarządu i Rady Powiatu,
 3. składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu na podstawie imiennych upoważnień, wynikających z uchwał Zarządu,
 4. przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu, stosownie do przydzielonego zakresu zadań,
 5. realizacja zadań powierzonych przez Zarząd.

III. Tryb pracy Zarządu

§ 8

 1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu, oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
 4. Czynności, o których mowa w ust. 3 wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 9

 1. Starosta, Wicestarosta i członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania czynności leżących w zakresie prawem określonych zadań Zarządu, z wyłączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przedkładają Zarządowi sprawozdania z wykonania czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

IV. Posiedzenia Zarządu

§ 10

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.
 2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu z głosem doradczym.
 3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, w tym radcę prawnego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
 4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby w tym ze składu Rady Powiatu, Przewodniczący Rady i radni.
 5. O posiedzeniach Zarządu należy zawiadomić członków w sposób z nimi ustalony. Zawiadomienie musi zawierać informacje o czasie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.

§ 11

 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
 2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły także inne osoby, w protokole podaje się również ich imiona i nazwiska, oraz wskazuje w jakich charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
 3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd.
 4. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
 5. Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
 6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd.
 7. Zarząd udostępnia protokoły ze swoich posiedzeń, do publicznego wglądu, o ile nie narusza to przepisów o ochronie tajemnicy państwowej lub służbowej albo ochronie danych osobowych, na zasadach określonych w Statucie.
 8. Organy kontrolujące działalność Zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.

V. Rozstrzyganie

§ 12

 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
 2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział podjęciu decyzji.

§ 13

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

§ 14

W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zarządu, każdy członek Zarządu głosuje według własnego przekonania.

§ 15

W sprawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć:

 1. Wicestarosta działa zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Starostę,
 2. pozaetatowi członkowie Zarządu działają wyłącznie na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych im przez Zarząd.

VI. Zasady wykonywania uchwał Rady

§ 16

O sposobie wykonywania uchwał Rady rozstrzyga Zarząd, o ile Rada sama nie określiła zasad wykonywania swojej uchwały.

§ 17

Określenie przez Zarząd sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności:

 1. ustalenie terminu wykonania uchwały,
 2. określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały,
 3. wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.

§ 18

Zarząd składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

VII. Postanowienia końcowe

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Rady Powiatu.