Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2023 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Adres: ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka,
tel./fax. 012 288 04 88
email:pinb@starostwo.wieliczka.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 7:30-15:30
środa bez przyjęcia stron - czynny dziennik podawczy


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:
Andrzej Jura

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieliczce w składzie:

Pracownicy

 • Starszy Specjalista: Irena Sporysz
 • Ekspert Nadzoru Budowlanego:Joanna Zymon
 • Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Sebastian Ścisło
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego: Grażyna Zamojska
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego: Anna Jaroś – Włodarczyk
 • Inspektor: Joanna Badura
 • Inspektor: Iwona Woźniak

Zadania i kompetencje:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce kierując Inspektoratem: - zapewnia wykonywanie zadań powiatowego nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Wielickiego, Zadania, kompetencje i uprawnienia powiatowego nadzoru budowlanego . Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.118 z późniejszymi zmianami) art.: Art.81.1. Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

 1. 1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • stosowania wyrobów budowlanych;
  2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawa;
  3) uchylony.
 2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego, wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych.
 3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Art.81a.1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

 1. do obiektu budowlanego;
 2. na teren:
  • budowy,
  • zakładu pracy,
  • uchylona.
 3. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.
 4. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.

Art.81c.1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu żądań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:

 1. związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
 2. świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
 3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.
 4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
 5. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będąca ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.

Art.84.1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

 1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
 3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:

 1. bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 2. prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
 3. prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
 4. 11 prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt

Art.84a. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

 1. kontrole zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
 3. sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:

 1. badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
 2. sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Wzory pism: