Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Maj 2023 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 pok. nr 1
Przyjmowanie osób zainteresowanych:
tel. 012 288-62-81
email:pzdsoon@powiatwielicki.pl


 • wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji na temat postępowania przed Zespołem Orzekającym
 • wydawanie orzeczeń oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • przyjmowanie odwołań od orzeczeń
Adres posiedzeń składów orzekających:
32-020 Wieliczka, ul.Piłsudskiego 18
( budynek Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce )

Zadania

Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby które ukończyły 16 rok życia) - dla celów:
 • Odpowiedniego zatrudnienia,
 • Szkolenia,
 • Uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • Zasiłku stałego,
 • Zasiłku pielęgnacyjnego,
 • Korzystania z karty parkingowej,
 • Innych (np. uprawnień dla osób niepełnosprawnych)
Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci - przed 16 rokiem życia) - dla celów:
 • Zasiłku pielęgnacyjnego
 • Świadczenia pielęgnacyjnego
 • Inne (np. przedłużenie urlopu wychowawczego)

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie składanego wniosku, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i orzeczeniem innych organów rentowych.

Termin załatwienia sprawy: Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art.35 KPA)

Procedury uzyskania orzeczenia:

 • pobranie wniosku z siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce;
 • czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku przez osobę zainteresowaną, przedstawiciela ustawowego tej osoby, przedstawiciela ustawowego dziecka, lub ośrodka pomocy społecznej za zgodą osoby zainteresowanej;
 • wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;
 • dołączenie do wniosku dodatkowej dokumentacji medycznej i psychologicznej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności ( konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych, kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, opinii psychologa lub pedagoga szk.);
 • złożenie kompletnego wniosku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce;
 • powiadomienie osoby składającej wniosek w formie pisemnej przez Powiatowy Zespół o wyznaczonym terminie stawienia się na posiedzenie składu orzekającego;
 • stawienie się osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego;
 • wydanie orzeczenia w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia składu orzekającego;
 • postępowanie odwoławcze - na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia (lub osobistego odbioru) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, wnoszone jest do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce, 32-020 ul. Daniłowicza 12, - osobiście lub pocztą.

Dodatkowe informacje:

 • W niektórych przypadkach orzeczenie może być wydane w trybie zaocznym bez osobistego udziału osoby zainteresowanej.
 • Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący zespołu zawiadamia pisemnie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin dostarczenia z pouczeniem, że jej nie uzupełnienie w określonym czasie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 • Orzeczenie zawierające określony kod niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorzą
 • dowej, miejskimi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.