Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Październik 2021 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Regulamin Rady Powiatu Wielickiego

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Rada Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce działa na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, zwanej dalej ustawą, Statutu Powiatu oraz niniejszego Regulaminu Rady.

§ 2

Regulamin Rady, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu z wyłączeniem zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej.
§ 3

Rada działa na sesjach i poprzez swoje Komisje oraz Zarząd Powiatu wykonujący jej uchwały.
§ 4

 1. Rada uchwala roczny plan pracy:
  1. pierwszym roku kadencji - w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia,
  2. w latach następnych - na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.
 2. Rada działa zgonie z rocznym planem pracy, który określa ramowy harmonogram sesji, podstawowe tematy obrad i inne przewidywane przedsięwzięcia.
 3. Rada może w każdym czasie dokonać zmian, uzupełnień i uściśleń rocznych planów pracy oraz ramowego programu działania.
II. Organizacja wewnętrzna Rady
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
§ 5

Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących.
§ 6

 1. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady wybiera się spośród dowolnej liczby kandydatów z grona radnych.
 2. Wyniki głosowania na stanowiska, o których mowa w ust. 1 Rada stwierdza odrębnymi uchwałami.
§ 7

 1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady koordynują prace Komisji Rady.
 2. Podziału zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
Komisje Rady

§ 8

 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą radni – przedstawiciele wszystkich klubów.
 2. Rada powołuje Komisje stałe określone w § 10 Statutu.
 3. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swojej działalności, przedkładając jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
 4. Najpóźniej na trzeciej sesji po wyborach Rada podejmuje uchwały ustalające składy liczbowe i osobowe każdej Komisji oraz przedmiot ich działania.
 5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji powoływany i odwoływany przez Radę Powiatu w głosowaniu jawnym. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje Rada, zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej.
 6. Propozycje składu osobowego Komisji przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych lub Klubów Radnych.
 7. W czasie kadencji Rada może dokonywać zmian w składach liczbowych i osobowych Komisji na wniosek:
  1. 2/3 ustawowego składu Rady,
  2. Przewodniczących Komisji,
  3. Klubów Radnych.
 8. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 9. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ustępie 8 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
§ 9

Rada może, na wniosek Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji lub 1/4 ustawowego składu Rady, powoływać Komisje doraźne.
§ 10

Radny może być członkiem więcej niż jednej komisji stałej.
§ 11

 1. Do zadań Komisji stałych, w zakresie ich kompetencji, należy:
  1. przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady,
  2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
 2. Komisja stała działa w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie pracy.
 3. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej jeden raz w roku do końca pierwszego kwartału oraz w każdym czasie - na żądanie Rady.
§ 12

 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
 2. W posiedzeniach Komisji, oprócz jej członków, mogą uczestniczyć: Przewodniczący Rady, radni oraz członkowie Zarządu. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy
§ 13

 1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
  1. ustala terminy i porządek posiedzeń,
  2. zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych materiałów,
  3. zwołuje posiedzenia Komisji,
  4. kieruje obradami Komisji.
 2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 2/3 członków Komisji lub Przewodniczącego Rady.
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący powołany i odwołany przez Komisję.
§ 14

 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.
 2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.
 3. Sprawozdanie Komisji, w formie pisemnej, przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję sprawozdawca.
§ 15

 1. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy Komisji doraźnej określa Rada Powiatu w uchwale o powołaniu Komisji.
 2. Do Komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 1.
Kluby Radnych

§ 16

 1. Radni mogę tworzyć Kluby Radnych.
 2. Klub może utworzyć co najmniej 7 Radnych.
 3. Przynależność Radnych do Klubów jest dobrowolna.
§ 17

 1. Utworzenie Klubu Radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady Powiatu w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.
 2. Zgłoszenie utworzenia Klubu Radnych powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu,
  2. listę członków Klubu z określeniem funkcji wykonywanych w Klubie,
  3. nazwę Klubu - jeżeli Klub ją posiada
  4. Regulamin pracy Klubu.
 3. Działalność Klubów Radnych nie może być finansowana z budżetu Powiatu.
 4. Kluby działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie Regulaminami. Regulamin Klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Powiatu.
 5. Przedstawiciele Klubów mogą przedstawiać stanowiska Klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.
III. Sesje Rady
§ 18

 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
 2. Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
 3. Oprócz uchwał w sprawach, o których mowa w ust.1 - 2 Rada może podejmować: w drodze uchwały postanowienia proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele.
 4. Projekt uchwały, o której mowa w ust.3 musi być przedłożony Przewodniczącemu Rady nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem sesji. O umieszczeniu projektu w porządku obrad decyduje Przewodniczący.
§ 19
 1. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę otwarcia obrad.
 2. O sesji zawiadamia się pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie wszystkich radnych, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad.
 3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, wysyła się radnym nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym, że materiały na sesję, której przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, wysyła się co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.
 4. Autopoprawki do projektów uchwał mogą być zgłaszane nie później niż do otwarcia sesji.
§ 20

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Powiatu, po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodnicących i Starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą, z głosem doradczym, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
 4. Zarząd Powiatu jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.
§ 21

Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty: tj. poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Starostwa i Urzędów Gmin oraz portalu internetowym.
§ 22

 1. Obrady Rady są jawne, co oznacza, iż podczas obrad na sali może być obecna publiczność, zajmująca specjalnie w tym celu wyodrębnione miejsca.
 2. Ograniczenie jawności wynika wyłącznie z ustaw.
 3. Jawność działania Rady Powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Powiatu, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z sesji Rady.
§ 23

 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego bądź Klubu Radnych, Rada może zadecydować o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w określonym przez nią terminie (terminach) na kolejnych posiedzeniach tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad na jednym posiedzeniu, w razie konieczności poszerzenia porządku obrad, w razie konieczności uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych Radnym lub z uwagi na zaistniałe nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. W protokole z obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 1, imiona i nazwiska nieobecnych Radnych oraz Radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.
§ 24

 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.
 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady. Jednakże w takim wypadku Rada nie może podejmować uchwał.
§ 25

Sesje otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności bądź niemożności przewodniczenia, jeden z Wiceprzewodniczących wskazany przez Przewodniczącego, a w razie braku takiego wskazania Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
§ 26

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram sesję Rady Powiatu Wielickiego".
 2. Na początku sesji Przewodniczący Rady, na podstawie listy obecności, stwierdza quorum. W razie jego braku wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady.
§ 27

 1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
 3. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
§ 28

Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
 1. przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
 2. sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 3. rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
 4. interpelacje oraz zapytania radnych,
 5. wnioski oraz oświadczenia radnych.
§ 29

 1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do Zarządu albo Komisji Rady za pośrednictwem Przewodniczącego.
 2. Interpelacje składa się w formie pisemnej w sprawach zasadniczych dla Powiatu.
 3. Zapytania składa się ustnie lub w formie pisemnej w sprawach dotyczących bieżącej problematyki Powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
 4. Radni mogą składać interpelacje w okresie między sesjami, nie później niż do otwarcia obrad.
 5. Odpowiedź na zapytania i interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
§ 30

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. Rozpatrywanie na sesji poszczególnych problemów może być poprzedzone wprowadzeniem do dyskusji. Wprowadzenie jest zbędne jeżeli sprawa została dostatecznie wyjaśniona w materiałach dostarczonych przed sesją.
 3. Rozpatrzenie wszystkich spraw wniesionych na sesję wymaga przedstawienia opinii przez właściwą Komisję Rady, za wyjątkiem spraw wniesionych przez samą Komisję. W sprawach nie cierpiących zwłoki Rada może jednak nie zasięgać opinii Komisji, z wyjątkiem przypadków, gdy zasięgnięcia opinii wymaga ustawa.
 4. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może on udzielić głosu poza kolejnością. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej Radnym.
 7. Przewodniczący Rady może zwrócić się do Starosty o odniesienie się do problemów podniesionych w dyskusji. Starosta może w uzasadnionych przypadkach wskazać osoby kompetentne do uzupełnienia wypowiedzi.
 8. Wypowiedzi w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 4 minuty, a w razie ponownego zabrania głosu w tej samej sprawie nie dłużej niż 2 minuty.
 9. Stanowisko Klubu Radnych w danej sprawie może przedstawić tylko jedna osoba.
 10. Ograniczeń czasowych, o których mowa w ust. 8 nie stosuje się do:
  1. przedstawicieli władz zaproszonych do udziału w sesji,
  2. Przewodniczących Komisji Rady przedstawiających opinie lub koreferaty do poszczególnych problemów rozwiązywanych na sesji,
  3. przedstawicieli Klubów Radnych,
  4. Starosty oraz jego przedstawicieli dokonujących wprowadzenia do dyskusji nad tematyką sesji lub udzielających odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych.
 11. W uzasadnionych przypadkach rada może określić liczbę mówców, a w razie dostatecznego wyjaśnienia sprawy - uchwalić zamknięcie dyskusji.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący Rady powinien udzielić głosu:
  1. w sprawie formalnej,
  2. dla sprostowania,
  3. zaproszonym gościom.
§ 31

 1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, a w szczególności:
  1. zmiany kolejności lub zdjęcia punktu z porządku obrad,
  2. zamknięcia lub przedłużenia dyskusji oraz zamknięcia listy mówców,
  3. zarządzenie przerwy,
  4. przekazanie sprawy do Komisji,
  5. ograniczenie czasy wypowiedzi,
  6. przeprowadzenie głosowania,
  7. głosowanie bez dyskusji,
  8. stwierdzenie quorum,
  9. przeliczenie głosów,
  10. przestrzegania regulaminu obrad.
 2. Wnioski wymienione w ust.1 pkt 2 - 5, Przewodniczący poddaje pod głosowanie po odczytaniu listy zapisanych do głosu.
 3. Wnioski o przekazanie spraw do Komisji mają pierwszeństwo przed innymi. W razie ich przyjęcia należy dokładnie sprecyzować zadania Komisji.
 4. Rada rozstrzyga przez głosowanie o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.
 5. Oddalony w głosowaniu wniosek formalny, nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie.
 6. Po przyjęciu wniosku i przegłosowaniu go Przewodniczący Rady nie udziela głosu w danej sprawie.
§ 32

 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.
 2. W razie potrzeby, Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji, Zarządowi lub Klubowi ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, uzgodnienia stanowisk, a jeżeli zaistnieje taka konieczność, do przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 3. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady udziela głosu referentowi w celu udzielenia odpowiedzi na sprawy poruszone w dyskusji, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Od tej pory można zabrać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego. W czasie głosowania Przewodniczący Rady nie udziela głosu nikomu w sprawie, która jest przedmiotem głosowania.
§ 33

 1. Poprawki zgłoszone do projektu uchwały lub wniosku muszą być poddane pod głosowanie przed głosowaniem nad projektem uchwały lub wniosku. Jeżeli zgłoszono dwie lub więcej poprawek, to w pierwszej kolejności poddawane są pod głosowanie poprawki najdalej idące.
 2. W głosowaniu jawnym Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności wzywa do podniesienia ręki głosujących za uchwałą lub wnioskiem, następnie głosujących przeciw uchwale lub wnioskowi oraz wstrzymujących się od głosu. Liczbę głosów "za" , "przeciw" i "wstrzymujących się" należy podać w protokole sesji.
§ 34

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad, w tym zwłaszcza odnośnie wystąpień Radnych i innych osób na sesji.
 2. Przewodniczący Rady może, po uprzednim zwróceniu uwagi, nakazać opuszczenie obrad przez osoby nie będące Radnymi, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad lub uchybiają powadze sesji Rady.
 3. Przewodniczący Rady może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.
 4. W przypadku stwierdzenia, że mówca w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad lub wyraźnie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący Rady upomina mówcę. Po dwukrotnym upomnieniu, Przewodniczący Rady odbiera mówcy głos.
 5. W przypadku, gdy forma lub treść wystąpienia albo zachowanie mówcy w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji, Przewodniczący Rady wzywa mówcę do zaprzestania w/w działań, a jeżeli wezwanie nie odniosło skutku, odbiera głos mówcy, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.
 6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady.
§ 35

Na wniosek Radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji pisemne wystąpienie lub oświadczenie Radnego nie wygłoszone bezpośrednio w trakcie obrad, informując o tym Radę.
§ 36

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę: "...zamykam sesję Rady Powiatu Wielickiego".
 2. Okres od wygłoszenia formuły określonej w § 25 do chwili ogłoszenia formuły określonej w ust. 1 uznaje się za czas trwania sesji Rady.
 3. Postanowienie ust. 2 obowiązuje także w wypadku, gdy sesja obejmuje więcej niż jedno posiedzenie Rady.
§ 37

 1. Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół.
 2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:
  1. określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  4. uchwalony porządek obrad,
  5. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowania zgłoszonych pisemnych wystąpień,
  6. przebieg głosowania i jego wyniki,
  7. podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
 3. Do protokołu dołącza się: listę obecności Radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez Radnych usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty zgłoszone na ręce Przewodniczącego Rady.
 4. Protokół z sesji Rady jest jawny i dostępny do publicznego wglądu.
 5. Protokół z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez Radnych nie później niż na 2 dni do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu.
 6. Sesje Rady są nagrywane. Nagranie jest przechowywane do momentu przyjęcia protokołu.
§ 38

Obsługę Rady i jej Komisji zapewnia Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu wchodzące w skład Starostwa. IV. Uchwały Rady
§ 39

 1. Sprawy będące przedmiotem obrad sesji Rada rozstrzyga w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady mają postać dokumentów. Wyjątek stanowią uchwały o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji.
§ 40

 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:
  1. co najmniej 10 radnych,
  2. Przewodniczący Rady,
  3. Klub Radnych,
  4. Komisje Rady,