Strona główna

Mapa strony

Kontakt

Szukaj       
 

Kalendarz

<< < Wrzesień 2023 > >>
NdPnWtŚrCzPtSo
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gminy Powiatu


Linki

Stypendia


CEE


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

32-020 Wieliczka, ul. Daniłowicza 12
tel. 012 288-02-20
email:pcpr@powiatwielicki.pl

Dyrektor
mgr Ryszarda Zakrzewska


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zostało powołane z dniem 1 kwietnia 1999r. mocą uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 marca 1999r.


Przedmiotem działania PCPR jest realizacja zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz zadań z zakresu administracji rządowej nałożonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
PCPR współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.


Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań głównie pochodzą z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego lub z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jeżeli chodzi o realizację programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ważnym elementem pracy jest podejmowanie wielu działań pomocniczych kierowanych do klientów pomocy społecznej. Udzielane są porady prawne, wskazywane są urzędy i instytucje gdzie zainteresowani mogą załatwiać codzienne sprawy. Prowadzona jest praca socjalna.


Dąży się do uaktywnienia osób niezaradnych życiowo, z rodzin patologicznych, niepełnosprawnych, uzależnionych. Z tego też względu duży nacisk kładzie się na realizację programów proponowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w swojej działalności stara się udzielić w różnych formach pomocy wszystkim potrzebującym osobom.
Różnorodność problemów sygnalizowanych przez zgłaszające się osoby sprawia, że praca w PCPR jest zajęciem wymagającym od pracowników szerokiej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa. Możliwość niesienia pomocy osobom potrzebującym sprawia, że jest to praca przynosząca wiele satysfakcji.

Skład i zadania PCPR


W skład PCPR wchodzi:
 1. Stanowisko ds. pomocy stacjonarnej i środowiskowej: organizowanie i zapewnienie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do DPS;
  • organizowanie specjalistycznego poradnictwa oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
  • opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  • pomoc w zagospodarowaniu osobom posiadającym status repatryianta.
 2. Stanowisko ds. rodzin zastępczych placówek opiekuńczo-wychowawczych i patologii społecznych: organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci;
  • przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych;
  • organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  • kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie postanowienia sądu rodzinnego.
 3. Stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej: udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z organizacją stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej;
  • zwrot kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS;
  • zwrot kosztów związanych z wynagrodzeniem wypłacanym osobom niepełnosprawnym oraz składkę ZUS zatrudniającym do 24 pracowników
  • zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców dla osób niepełnosprawnych.
 4. Stanowisko ds. rehabilitacji społecznej Ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się;
  • dofinansowanie do wyjazdów osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusy rehabilitacyjne na terenie całej Polski;
  • umożliwianie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
  • obsługa programu celowego 'Drogowskaz' - dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych.

  Uchwała w sprawie: ustalenia zasad udzielania dofinansowania do likwidacji barier w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.